Có 1 kết quả:

yīng míng guǒ duàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

wise and resolute