Có 1 kết quả:

yīng xióng nán guò měi rén guān

1/1

Từ điển Trung-Anh

even heroes have a weakness for the charms of a beautiful woman (idiom)