Có 1 kết quả:

Píng guǒ diàn nǎo

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) Apple computer
(2) Mac
(3) Macintosh