Có 1 kết quả:

fàn lì

1/1

fàn lì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) example
(2) model case