Có 1 kết quả:

fàn běn

1/1

fàn běn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) model (example worthy of being imitated)
(2) template