Có 1 kết quả:

Zhū lì yǎ · Jí lā dé

1/1

Từ điển Trung-Anh

Julia Gillard (1961-), Australian politician, prime minister from 2010