Có 1 kết quả:

huí qín

1/1

huí qín

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) anise (Pimpinella anisum)
(2) aniseed
(3) chervil (Anthriscus cerefolium)