Có 1 kết quả:

chá bāo

1/1

chá bāo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) tea bag
(2) (slang) trouble (loanword)