Có 1 kết quả:

chá shù

1/1

chá shù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) tea tree
(2) Camellia sinensis