Có 1 kết quả:

chá hè sè

1/1

chá hè sè

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) dark brown
(2) tawny