Có 1 kết quả:

rú kǔ hán xīn

1/1

rú kǔ hán xīn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) bitter hardship
(2) to bear one's cross