Có 1 kết quả:

Xún zǐ

1/1

Xún zǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Xun Zi or Hsun Tzu (c. 310-237 BC), Confucian philosopher and author of On learning 勸學|劝学