Có 1 kết quả:

cǎo bāo

1/1

cǎo bāo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) idiot
(2) straw bag