Có 1 kết quả:

cǎo yuán huī bó láo

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) steppe grey shrike (Lanius pallidirostris)