Có 1 kết quả:

cǎo yuán bǎi líng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) calandra lark (Melanocorypha calandra)