Có 1 kết quả:

cǎo jiàn

1/1

cǎo jiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) straw mattress
(2) palliasse