Có 1 kết quả:

jīng zhēn mǎn mù

1/1

Từ điển Trung-Anh

thorns and brambles as far as eye can see (idiom); beset by troubles