Có 1 kết quả:

jiàn yǐn

1/1

jiàn yǐn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to introduce
(2) to recommend