Có 1 kết quả:

jiàn zhuī

1/1

jiàn zhuī

giản thể

Từ điển Trung-Anh

sacrum (bone at the base of the spine)