Có 1 kết quả:

jiàn yán

1/1

jiàn yán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to recommend (in words)
(2) to suggest