Có 1 kết quả:

huāng dàn bù jīng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) absurd
(2) preposterous
(3) ridiculous