Có 1 kết quả:

huāng dàn wú jī

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) ridiculous
(2) unbelievable
(3) absurd