Có 1 kết quả:

huāng miù

1/1

huāng miù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) absurd
(2) ridiculous