Có 1 kết quả:

huāng miù wú jī

1/1

Từ điển Trung-Anh

completely ridiculous and unfounded