Có 1 kết quả:

huāng xiá

1/1

huāng xiá

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

remote region

Một số bài thơ có sử dụng