Có 1 kết quả:

jiá guǒ

1/1

jiá guǒ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) seed pod
(2) legume