Có 1 kết quả:

yíng guāng mù

1/1

Từ điển Trung-Anh

screen (of a TV, computer etc) (Tw)