Có 2 kết quả:

qián máxún má

1/2

qián má

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) nettle
(2) also pr. [xun2 ma2]

xún má

giản thể

Từ điển phổ thông

cây cỏ gai