Có 1 kết quả:

yào wán

1/1

yào wán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) pill
(2) CL:粒[li4]