Có 1 kết quả:

yào jì

1/1

yào jì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) medicine
(2) medicament
(3) drug
(4) chemical compound