Có 1 kết quả:

yào pǐn

1/1

yào pǐn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) medicaments
(2) medicine
(3) drug