Có 1 kết quả:

yào shī jīng

1/1

yào shī jīng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Healing sutra
(2) Bhaisajyaguru sutra