Có 1 kết quả:

yào fāngr

1/1

yào fāngr

giản thể

Từ điển Trung-Anh

erhua variant of 藥方|药方[yao4 fang1]