Có 1 kết quả:

yào wù ㄧㄠˋ ㄨˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) medicaments
(2) pharmaceuticals
(3) medication
(4) medicine
(5) drug