Có 1 kết quả:

yào yòng jià zhí

1/1

Từ điển Trung-Anh

medicinal value