Có 1 kết quả:

yào liáo

1/1

yào liáo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to treat with medicine