Có 1 kết quả:

yào bǔ

1/1

yào bǔ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

medicinal dietary supplement that helps build up one's health