Có 1 kết quả:

yào bǔ bù rú shí bǔ

1/1

Từ điển Trung-Anh

the benefits of medicine are not as great as those of good nutrition