Có 1 kết quả:

hé bāo dàn

1/1

hé bāo dàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) poached egg
(2) egg fried on both sides