Có 1 kết quả:

hé lán dòu ㄏㄜˊ ㄌㄢˊ ㄉㄡˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

snow pea