Có 1 kết quả:

Shā lā · Pèi lín

1/1

Shā lā · Pèi lín

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Sarah Palin (1964-), US Republican politician, State governor of Alaska from 2006