Có 1 kết quả:

Jǔ guāng

1/1

Jǔ guāng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Chukuang Island, one of the Matsu Islands
(2) Chukuang township in Lienchiang county 連江縣|连江县[Lian2 jiang1 xian4], Taiwan