Có 1 kết quả:

shēn shēn xué zǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

a great number of students (idiom)