Có 1 kết quả:

jiá mó zǔ zhī bāo jiāng jūn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Histoplasma capsulatum