Có 1 kết quả:

mò bù shì

1/1

mò bù shì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) probably
(2) perhaps
(3) could it be that...?