Có 1 kết quả:

Mò yī xiè yē fū

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) Moiseyev (name)
(2) Igor Aleksandrovich Moiseyev (1906-2007), choreographer of folk dance and founder of Moiseyev dance company