Có 1 kết quả:

mò kě míng zhuàng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) indescribable (joy)
(2) inexpressible (pleasure)