Có 1 kết quả:

mò kě nài hé

1/1

mò kě nài hé

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

see 無可奈何|无可奈何[wu2 ke3 nai4 he2]