Có 1 kết quả:

mò míng qí miào

1/1

mò míng qí miào

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) unfathomable mystery (idiom); subtle and ineffable
(2) unable to make head or tail of it
(3) boring (e.g. movie)