Có 1 kết quả:

lái fú zǐ

1/1

lái fú zǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

radish seed (used in TCM to treat indigestion)