Có 1 kết quả:

lái fú zǐ ㄌㄞˊ ㄈㄨˊ ㄗˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

radish seed (used in TCM to treat indigestion)